Saona Cafe Bayahibe best cocktail barman.jpg
Saona Cafe Bayahibe best cocktail barman.jpg
Saona Cafe seaside bar DJ Miss Gem.jpg
Saona Cafe seaside bar DJ Miss Gem.jpg

Saona Cafe seaside bar in Bayahibe Dominicain Republic!

Saona Cafe seaside bar by night party.jpg
Saona Cafe seaside bar by night party.jpg

Saona Cafe seaside bar and restaurant in Bayahibe Dominicain Republic!!!

Saona Cafe seaside bar, the owner!
Saona Cafe seaside bar, the owner!

Saona Cafe seaside bar in Bayahibe Dominicain Republic!

Saona Cafe Bayahibe seaside bar cliente.jpg
Saona Cafe Bayahibe seaside bar cliente.jpg
Saona Cafe seaside bar in Bayahibe Dominicain Republic party 39.jpg
Saona Cafe seaside bar in Bayahibe Dominicain Republic party 39.jpg

Saona Cafe seaside bar in Bayahibe Dominicain Republic!

Saona Cafe seaside bar shooter rack
Saona Cafe seaside bar shooter rack

Saona Cafe seaside bar in Bayahibe Dominicain Republic! RIP Michel!

Saona Cafe seaside bar in Bayahibe Dominicain Republic Haloween party miss you Michel.jpg
Saona Cafe seaside bar in Bayahibe Dominicain Republic Haloween party miss you Michel.jpg

Saona Cafe seaside bar in Bayahibe Dominicain Republic! Always fun!!!!

Saona Cafe seaside bar in Bayahibe Dominicain Republic party 9.jpg
Saona Cafe seaside bar in Bayahibe Dominicain Republic party 9.jpg

Saona Cafe seaside bar and restaurant in Bayahibe Dominicain Republic!!!

Haloween in Saona Cafe seaside bar
Haloween in Saona Cafe seaside bar

Saona Cafe seaside bar in Bayahibe Dominicain Republic! Haloween party!!

Champagne in Saona Cafe seaside bar
Champagne in Saona Cafe seaside bar

Saona Cafe seaside bar in Bayahibe Dominicain Republic! Apero time!!

Saona Cafe seaside bar in Bayahibe Dominicain Republic party 32.jpg
Saona Cafe seaside bar in Bayahibe Dominicain Republic party 32.jpg

Saona Cafe seaside bar in Bayahibe Dominicain Republic! Lots of fun!!!